Allaktivitetshuset Kullsta Gamla skola.

På Gång!

Kälkbacken är uppröjd och skyddsmadrasser uppsatta He' bar å åk!

Sportlov vecka 10

Måndag, tisdag och onsdag förmiddag danspedagog i Aktiv Ungdoms lokal, se vidare info.
Torsdag: Allaktivitetsdag kälkbacke och korvgrillning, måleri i skaparverkstan, iskulpturering om vädret tillåter istillverkning.

Se vad vi har gjort!
Under hösten har vi handikappanpassat storskolan med handikapptoalett och hiss, så att alla skall kunna ta sig in.


Så här blev pentryt, bra för gemytligheten. Till Top


Hissen som gör skolan tillgänglig för alla. Till Top


En nödvändighet, som varit efterlängtad. Till Top

Nästa projekt är att renovera entréerna!

Lokaler

Våra lokaler står till allmänhetens och föreningslivets förfogande mot en liten hyra Till Top

Här är vårt mötesrum i Bystugan, lilla huset vid vägen. Som möteslokal är hyran 100kr per mötestillfälle, under 2008 Bokning tfn 0696- 558 68 (Byföreningen kan ordna med fika om så önskas. Som festlokal sätts pris efter service, tel 070-360 47 38. Byföreningens medlemmar har eget avtal.)
Till Top


Bilden ovan och nedan: 6:ans klassrum har blivit ett kollektivt "hobbyrum", en skaparverksta! Här har ABF bedrivit fönsterrenoveringskurs, Slöjdklubben huserar här och på gång är en tovningskurs med Studieförbundet Vuxenskolan.
För möte eller studiecirkel kostar lokalen 100kr per tillfällle, skåp till kursmaterial ingår i hyran. Enskilda kan i mån av tillgång, hyra skåp och använda lokalen när den är ledig för 150 kr i månaden; medlemmar 100 kr i månaden. Pant för nyckel är 150 kr. Priserna gäller 2008. Ring 558 68 för mer info och bokning. Till Top

Aktiv Ungdoms lokaler: Här driver Hälsobrunnen yoga kurs en kväll i veckan fn, men fler aktiviteter är välkomna. Teater? Dans? Till Top

Om föreningen

Kullsta gamla skola ekonomisk förening bildades under 2006 som ett led i arbetet att övertyga Ragunda kommun om att ändra det fattade beslutet om att sälja den gamla skolan till privat boende.
De föreningar som under flertalet år hade haft sina verksamheter där gick tillsammans med Kullsta Byförening ihop för att stoppa beslutet och om nödvändigt ta över fastigheten.

Insatsen lyckades och från årsskiftet har föreningen tagit över driften och ställt i ordning tre lägenheter. Intäkterna från lägenheterna är en förutsättning för att kunna hålla rimliga hyror för de föreningar som hyr lokaler på skolan.

Under den intensiva processen med att påverka politiker, tjänstemän och allmänhet om vinsterna med att skolan förblir tillgänglig för allmänheten, upptäckte vi även att det finns stora möjligheter att driva intressanta utvecklingsprojekt i föreningens regi. Vi har kontaktnät, lokaler och inte minst drivkraften.

Vad har hänt sedan vår förening bildades?
Vi tog över fastigheten Kullsta Gamla Skola den 1 januari 2007. För att få intäkter var vi tvugna att iordningställa de tre lägehentern på mycket kort tid, så att hyresgästerna skulle kunna flytta in. Ihöst har vi gjort en handikappanpassning Handikapptoalett, och hiss i entrén skall göra byggnaden tillgänglig för alla. Vi har byggt pentry och närmast står renovering av Entréerna på önskelistan.

Vi har påbörjat kontakter med Länsmuseet/Länstyrelsen om möjligheter till kulturminnesmärkning för att återställa byggnadernas utseende även på utsidan. Senaste rödfärgningens skedde 1956 tror vi och det är på tiden att byggnaderna återfår sin forna glans. Vi tror att det kommer att bli ett lyft för hela byn.

Till Top

Hammarstrand.nu
Föreningen äger numera den Hammarstrandsportal som skapades av Erik Gelin, Krångede på uppdrag av företagarna i Hammarstrand Till portalen har vi knutit ett utvecklingsprojekt som heter Hammarstrand.nu.
Slutprodukten skall vara en utveckligsplan för hammarstrand. Lars Söder arbetar som projektledare och de som har ideér råd och tips, når honom på telefonnummer 0696-558 68. Ni kan också diskujtera saker som gäller sajten med honom. Vi har vårt kontor i gamla småskolan intill vägen vid Kullsta Gamla Skola. Gör gärna ett besök och diskutera över en kopp kaffe.

I våra lokaler har vi just nu

Hammarstrands Atletklubb
Aktiv Ungdom
Slöjdklubben
Vävstugan, Studieförbundet Vuxenskolan
ABF fönsterrenoveringskurs
Kullsta Byförening
hammarstrand.nu

Till Top

Styrelsen

Mikael Vestin Ordförande
Maggie AhlströmLedamot
Yvonne Näslund Kassör
Carina Andersson Ledamot
Crister LindhLedamot
Sören Lilja Ledamot
Jonas Nordenström Ledamot
Lars Stöök Suppleant
Gun-Marie Persson Suppleant
Helena Hautala Suppleant

Valberedning: Maria Ljung Vestin och Lars Söder

Revisor: Sven- Erik Edholm och Lars Ahlström

Byggnadsvårdsutskott:
Mikael Westin
Eija Dibba
Rune Fridh
Sven-Olov Färdig
Sören Åslund
Per-Olov Åberg
Lars Söder
Harri Mattila

Till Top

Tycker du att vår verksamhet är intressant och vill vara med och påverka eller stödja kan du bli medlem.

Privatpersoner
Man betalar en valfri insats på minst 100kr och en årsavgift varje år fn 100kr/år. Första gången betalar man alltså in mins 200kr.

Företag och föreningar
Betalar en valfri insats på minst 100kr och en årsavgift varje år fn 500kr/år. Första gången betalar man alltså in minst 600kr.

Oavsett hur många insatser à 100kr man betalar har man bara en rösträtt. Detta för att ingen skall köpa sig mer inflytande i föreningen.

Du/Ni blir kallad till årsmöte och två förvaltningråd varje år. Du deltar om du vill i våra föreningsaktiviteter t ex arrangemang av Vildhusskampen. I framtiden hoppas vi på en nöjeskommitté så att vi kan anordna trevligheter tillsammans.

Välkommen att bli medlem!
BG 5425-3570 Glöm inte att lämna adress, gärna telefon och mycket gärna e-post adress.

För den som vill stödja utan medlemskap kan man sätta in en valfri gåva.
Till Top

Våra Stadgar.
för föreningskooperativet Kullsta gamla skola ekonomisk förening
Reviderade 2007-04-29

§ 1 Ändamål och Föreningen har som ändamål att främja sina medlemmars verksamhet ekonomiska intressen genom att äga och förvalta Kullsta gamla
skola i Hammarstrand Ragunda Kommun.

Föreningen skall samordna medlemsföreningarnas verksamhetslokaler och säkerställa tillgången på ändamålsenliga föreningslokaler.

Föreningen förfogar över lägenheter som ställs till bostadsmarknadens förfogande. Lägenheterna skall ha marknadsmässig hyressättning och föreningen skall vara en attraktiv och ansvarstagande hyresvärd

Föreningen ska sträva efter att demokratiska, solidariska och jämlika arbetsmetoder tillämpas i alla situationer och arbetar aktivt för att utveckla bygden i denna anda.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Firma och säte Föreningens firma är Kullsta gamla skola ekonomisk förening.

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen därtill
utser.

Föreningen har sitt säte i Kullsta, Ragunda Kommun

§ 3 Insats Medlem skall deltaga i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kr.
Medlem äger rätt att sex månader efter utträdet, på begäran erhålla erlagd avgift i den mån tillräckligt kapital finnes. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader överföres till föreningens eget fria kapital.

§ 4 Medlem Till medlem i föreningen antas privatpersoner, föreningar och företag som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Medlemsavgiften skall differentieras på så sätt att företag/föreningar och privatpersoner har olika stor avgift.

Medlem som motarbetar stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut, kan på förslag från styrelsen uteslutas av föreningsstämman. Beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet.

§ 5 Medlemsåligganden Medlemsföreningarna skall tillse att föreningarnas respektive medlemmar följer de regler och förordningar gällande lokalerna som styrelsen och årsmötet beslutar om.

§ 6 Överskott Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grund:
· Styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för visst bestämt ändamål
· Överföring av resterande fria kapital i ny räkning

§ 7 Föreningsstämma Föreningsstämma skall hållas årligen före april månads utgång. Skriftlig kallelse med dagordning skall utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor för ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Föreningsstämman är beslutsmässig när minst 10% av medlemmarna är närvarande.

Val sker med öppen omröstning.

Extra föreningsstämma kan utlysas för visst bestämt ändamål om styrelsen, revisorerna eller minst 10% av medlemmarna så begär.

Vid föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om kallelsen skett stadgeenligt
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Besluta om disposition av föreningens över- eller underskott
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgifternas storlek
11. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
12. Motioner till stämman
13. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse enligt § 8
15. Val av revisor och revisorssuppleant enligt §11
16. Val av valberedning enlig §12
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutning

§ 8 Styrelsen Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt tre suppleanter.

Styrelseledamöterna väljs på två år av den ordinarie föreningsstämman. Suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen väljer själv sin ordförande, sekreterare samt kassör.

Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen. Adjungerad person har inte rösträtt.

Styrelsen har ansvaret för föreningens verksamhet. Detta innebär bl a ansvarar för:
· Att budget upprättas och följs
· Föreningens bokföring och löpande skötsel
· Personal och anställningsfrågor

Frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse skall alltid hänskjutas till förvaltningsrådet.


§ 9 Förvaltningsrådet Förvaltningsrådet är centralt för Kullsta gamla skolas verksamhet.
Det är största vikt att samtliga medlemmar deltar.

Förvaltningsrådet är ett diskussions- och informationsforum, där frågor såsom:
· Avtal med kommunen
· Verksamhetens innehåll
· Resursutnyttjande
· Arbetsfördelning
ska diskuteras.

Förvaltningsrådet utser själv sin ordförande och sekreterare. Ordförande och sekreterare skall skiftas vid minst vart tredje möte.

Styrelsen ansvarar för att dagordning upprättas och att kallelse utgår senast en vecka före mötet. Av dagordningen skall framgå när mötet skall börja och senast avslutas.

Förvaltningsrådet äger rätt att utse erforderliga arbetsgrupper och till den delegera ansvar.

Eventuell personal äger rätt att delta vid förvaltningsrådets möten på samma villkor som medlemmarna.


§ 10 Räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Bokslut och verksamhetsberättelse skall upprättas av styrelsen och överlämnas till revisorerna senast den sista februari.


§ 11 Revisorer Föreningen skall ha en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

Revisor väljas på ett år av ordinarie föreningsstämma.

Revisorernas granskning ska utmynna i en revisionsberättelse där ansvarsfrihet för styrelsen skall av- eller tillstyrkas.

§ 12 Valberedning Till valberedning intill nästkommande stämma utses tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 13 Rösträtt Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlem eller person som medlemmen ger fullmakt att rösta i dennes ställe.

§ 14 Motioner Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång.

§ 15 Ändring av stadgar Ändring av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap §§14 och 15 i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

§ 16 Upplösning Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar anslås till det ändamål som föreningsstämman fattar beslut om.

§ 17 Övrigt I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

Till Top

 

 

Kontakt:
0696-558 68

info
@hammarstrand.nu

lars.soder
@hammarstrand.nu

yvonne
@hammarstrand.nu

Adress & Kontor:
Kullsta 312
840 70 Hammarstrand

På Gång
Lokaler
Om föreningen
Styrelsen
Bli medlem
Stadgar

 

 

 

 

 

 

 

 

© Hammarstrand.nu - Kullsta Gamla Skola ek för.- 840 70 Hammarstrand - telefon  0696-55868  E-post: info@hammarstrand.nu
Sidan byggd av E.Höög 2008 - Men sköts och uppdateras av Hammarstrand.nu